به روزترین فروشگاه اینترنتی خرید کالا- لباس، لوازم خانه و آشپزخانه فروشگاه خرید لباس تی شرت پالتو مانتو کیف کفش، وسائل آشپزخانه، خانگی و اتومبیل، لوازم گوشی و تبلت، زیور آلات و آرایشی http://foroushgah.mihanblog.com 2019-10-14T19:45:17+01:00 text/html 2016-06-02T20:03:49+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin پاورپوینت های زیبا http://foroushgah.mihanblog.com/post/224 <div style="text-align: center;" id="shopContainerBox"> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-269154-20.aspx" target="_blank">پاورپوینت پیچیدگی درمبانی نظری معماری</a> <div class="prod-img"> <img title="پاورپوینت پیچیدگی درمبانی نظری معماری" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-15-15-13-17-379.jpg" alt="پاورپوینت پیچیدگی درمبانی نظری معماری" height="90" width="107"> </div> قیمت 3500 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-269154-20.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=269154" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-269153-71.aspx" target="_blank">پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری در معماری</a> <div class="prod-img"> <img title="پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری در معماری" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-15-14-49-50-452.jpg" alt="پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری در معماری" height="90" width="119"> </div> قیمت 5500 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-269153-71.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=269153" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-269152-60.aspx" target="_blank">پاورپوینت زندگینامه و آثار فرانک اون گری</a> <div class="prod-img"> <img title="پاورپوینت زندگینامه و آثار فرانک اون گری" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-15-2-16-23-919.jpg" alt="پاورپوینت زندگینامه و آثار فرانک اون گری" height="130" width="99"> </div> قیمت 7500 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-269152-60.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=269152" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-269151-24.aspx" target="_blank">پاورپوینت تراکم عناصر در فضا در مبانی نظری معماری</a> <div class="prod-img"> <img title="پاورپوینت تراکم عناصر در فضا در مبانی نظری معماری" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-15-1-48-43-792.jpg" alt="پاورپوینت تراکم عناصر در فضا در مبانی نظری معماری" height="80" width="105"> </div> قیمت 4000 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-269151-24.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=269151" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-269150-17.aspx" target="_blank">پاورپوینت ترکیب بندی عناصر ساختمانی در مبانی نظری معماری</a> <div class="prod-img"> <img title="پاورپوینت ترکیب بندی عناصر ساختمانی در مبانی نظری معماری" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-15-1-39-51-569.jpg" alt="پاورپوینت ترکیب بندی عناصر ساختمانی در مبانی نظری معماری" height="139" width="104"> </div> قیمت 3000 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-269150-17.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=269150" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-269149-15.aspx" target="_blank">پاورپوینت تعامل عوامل در مبانی نظری معماری</a> <div class="prod-img"> <img title="پاورپوینت تعامل عوامل در مبانی نظری معماری" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-15-1-30-54-428.jpg" alt="پاورپوینت تعامل عوامل در مبانی نظری معماری" height="101" width="97"> </div> قیمت 2500 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-269149-15.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=269149" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-269148-34.aspx" target="_blank">پاورپوینت تناسبات وگونه شناسی كالبدی انسان و معماری</a> <div class="prod-img"> <img title="پاورپوینت تناسبات وگونه شناسی كالبدی انسان و معماری" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-15-1-19-31-694.jpg" alt="پاورپوینت تناسبات وگونه شناسی كالبدی انسان و معماری" height="125" width="128"> </div> قیمت 5000 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-269148-34.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=269148" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-269147-13.aspx" target="_blank">پاورپوینت تناقص در مبانی نظری معماری</a> <div class="prod-img"> <img title="پاورپوینت تناقص در مبانی نظری معماری" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-15-1-7-59-630.jpg" alt="پاورپوینت تناقص در مبانی نظری معماری" height="104" width="127"> </div> قیمت 2500 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-269147-13.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=269147" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-269146-19.aspx" target="_blank">پاورپوینت جلال الدین محمد بلخی (مولوی)</a> <div class="prod-img"> <img title="پاورپوینت جلال الدین محمد بلخی (مولوی)" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-15-0-46-43-790.jpg" alt="پاورپوینت جلال الدین محمد بلخی (مولوی)" height="135" width="101"> </div> قیمت 2000 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-269146-19.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=269146" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-269145-1.aspx" target="_blank">پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (رایت، 2003)</a> <div class="prod-img"> <img title="پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (رایت، 2003)" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-15-0-45-14-708.jpg" alt="پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (رایت، 2003)" height="67" width="145"> </div> قیمت 3000 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-269145-1.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=269145" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-268980-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A.aspx" target="_blank">پاورپوینت بررسی اقلیم کوهستانی</a> <div class="prod-img"> <img title="پاورپوینت بررسی اقلیم کوهستانی" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-12-11-58-52-617.jpg" alt="پاورپوینت بررسی اقلیم کوهستانی" height="185" width="123"> </div> قیمت 5000 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-268980-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268980" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-268979-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%DA%AF%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%8A.aspx" target="_blank">پاورپوینت زندگینامه و آثار آنتونی گائودی</a> <div class="prod-img"> <img title="پاورپوینت زندگینامه و آثار آنتونی گائودی" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-12-11-35-33-109.jpg" alt="پاورپوینت زندگینامه و آثار آنتونی گائودی" height="95" width="127"> </div> قیمت 5700 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-268979-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%DA%AF%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%8A.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268979" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-268976-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85.aspx" target="_blank">مقاله بررسی انواع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل مؤثر در آن ها</a> <div class="prod-img"> <img title="مقاله بررسی انواع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل مؤثر در آن ها" src="http://ogranji.ir/files/product-images/default1.jpg" alt="مقاله بررسی انواع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل مؤثر در آن ها" height="99" width="99"> </div> قیمت 8000 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-268976-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268976" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-268973-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%8A%D8%AF.aspx" target="_blank">مقاله بررسی انواع اختلالات رفتاری کودکان با تاکید بر دروغ گویی</a> <div class="prod-img"> <img title="مقاله بررسی انواع اختلالات رفتاری کودکان با تاکید بر دروغ گویی" src="http://ogranji.ir/files/product-images/default1.jpg" alt="مقاله بررسی انواع اختلالات رفتاری کودکان با تاکید بر دروغ گویی" height="105" width="105"> </div> قیمت 8000 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-268973-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%8A%D8%AF.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268973" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-268972-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.aspx" target="_blank">مقاله بررسی اختلال پرخاشگری در کودکان</a> <div class="prod-img"> <img title="مقاله بررسی اختلال پرخاشگری در کودکان" src="http://ogranji.ir/files/product-images/default1.jpg" alt="مقاله بررسی اختلال پرخاشگری در کودکان" height="101" width="101"> </div> قیمت 8000 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-268972-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268972" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-268969-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA.aspx" target="_blank">مقاله بررسی اختلال خواب در کودکان و انواع آن، با تاکید بر اختلال های مربوط به خو...</a> <div class="prod-img"> <img title="مقاله بررسی اختلال خواب در کودکان و انواع آن، با تاکید بر اختلال های مربوط به خواب اولیه" src="http://ogranji.ir/files/product-images/default1.jpg" alt="مقاله بررسی اختلال خواب در کودکان و انواع آن، با تاکید بر اختلال های مربوط به خواب اولیه" height="101" width="101"> </div> قیمت 8000 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-268969-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268969" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-268968-raftare-masrafkonandeh-fasle-4-roosta.aspx" target="_blank">پاورپوینت رفتار مصرف کننده ( فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکارا...</a> <div class="prod-img"> <img title="پاورپوینت رفتار مصرف کننده ( فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)" src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-12-11-6-6-297.jpg" alt="پاورپوینت رفتار مصرف کننده ( فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)" height="100" width="106"> </div> قیمت 5000 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-268968-raftare-masrafkonandeh-fasle-4-roosta.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268968" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-268966-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1.aspx" target="_blank">تحقیق بررسی اختلال لجبازی و نافرمانی مقابله ای در کودکان</a> <div class="prod-img"> <img title="تحقیق بررسی اختلال لجبازی و نافرمانی مقابله ای در کودکان" src="http://ogranji.ir/files/product-images/default1.jpg" alt="تحقیق بررسی اختلال لجبازی و نافرمانی مقابله ای در کودکان" height="96" width="96"> </div> قیمت 8000 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-268966-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268966" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-268957-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A.aspx" target="_blank">تحقیق بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها</a> <div class="prod-img"> <img title="تحقیق بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها" src="http://ogranji.ir/files/product-images/article.png" alt="تحقیق بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها" height="97" width="97"> </div> قیمت 4800 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-268957-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268957" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> <div class="lstShop"> <a href="http://ogranji.ir/product-268955-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF.aspx" target="_blank">تحقیق بررسی پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران</a> <div class="prod-img"> <img title="تحقیق بررسی پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران" src="http://ogranji.ir/files/product-images/article.png" alt="تحقیق بررسی پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران" height="100" width="100"> </div> قیمت 4800 تومان <br> <div class="buylink"> <a href="http://ogranji.ir/product-268955-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF.aspx" target="_blank">توضیحات</a> <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268955" target="_blank"> دانلود </a> </div> </div> </div> text/html 2016-06-01T19:43:24+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin تحقیق پاورپوینت http://foroushgah.mihanblog.com/post/223 <style type="text/css">.lstLinkBox{background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:250px;                   overflow:auto;border-radius:5px;text-align:right;margin:5px;padding:5px;line-height:20px;}.lstLinkBox ul{padding:0;margin:0;}.lstLinkBox li{padding:0;margin:0;display:inline;}.lstLinkBox li a{text-decoration:none;color:blue;display:block;border:solid 1px #c5c5c5;padding:0px 12px 2px 5px;margin-bottom:2px;border-radius:6px;background:#f4f4f4 url("http://ofmas.ir/image/icons/arrow.png") no-repeat 99% center;font-size:11px;font-family:tahoma;-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;}.lstLinkBox li a:hover{text-decoration:none;color:White;background:#ec2b34 url();border-color:#b20707;padding:0px 10px 2px 5px;}</style><div class="lstLinkBox"><ul><li><a href="http://ogranji.ir/product-268954-تحقیق-بررسی-بورس-اوراق-بهادار-و-اقتصاد-کلان.aspx" target="_blank">تحقیق بررسی بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268953-مطالعه-و-بررسی-کاربرد-بهای-تمام--شده--خدمات-درسیست.aspx" target="_blank">مطالعه و بررسی کاربرد بهای تمام&nbsp; شده&nbsp; خدمات درسیستم مدیریت منابع مالی و بودجه ری...</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268950-پاورپوینت-زندگینامه-و-آثار-لودویگ-میس-وندروهه.aspx" target="_blank">پاورپوینت زندگینامه و آثار لودویگ میس وندروهه</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268949-پاورپوینت-مختصات-و-نیازمندی-های-مصالح.aspx" target="_blank">پاورپوینت مختصات و نیازمندی های مصالح</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268948-پاورپوینت-مختصری-از-زندگینامه-مولانا.aspx" target="_blank">پاورپوینت مختصری از زندگینامه مولانا</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268947-پاورپوینت-بررسی-مفهوم-تعادل.aspx" target="_blank">پاورپوینت بررسی مفهوم تعادل</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268946-tahghighate-bzaryabi-va-sistemhaye-etelaate-bazary.aspx" target="_blank">پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعات بازاریابی ( فصل سوم کتاب مدیریت ب...</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268943-مقاله-بررسی-وضعیت-اقتصادی-ایران-و-راهکارهای-آن-از.aspx" target="_blank">مقاله بررسی وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای آن از نگاه صندوق بین المللی پول</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268941-مقاله-بررسی-موانع-استقرار-سیستم-آمار-های-دولت.aspx" target="_blank">مقاله بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268940-تحقیق-بررسی-مقایسه-ای-نسبت-قیمت-به-درآمد-شركتهای-ب.aspx" target="_blank">تحقیق بررسی مقایسه ای نسبت قیمت به درآمد شركتهای بورسی ، لیزینگ و بانك</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268939-مقاله-بررسی-تحلیلی-استانداردهایAPB-و-FASB-در-زمینه.aspx" target="_blank">مقاله بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268928-پاورپوینت-زندگینامه-و-آثار-جلال‌الدین-محمد-بلخی.aspx" target="_blank">پاورپوینت زندگینامه و آثار جلال‌الدین محمد بلخی</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268927-بررسی-تاثیر-جنگ-بر-معاهدات-بین-المللی-از-دیدگاه-حق.aspx" target="_blank">بررسی تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268926-بررسی-رابطه-ساختار-سازمانی-بر-کارآفرینی-كاركنان-اد.aspx" target="_blank">بررسی رابطه ساختار سازمانی بر کارآفرینی كاركنان اداره آموزش وپرورش</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268925-بررسی-عوامل-موثر-برای-ایجاد-انگیزه-معلمان-نسبت-به.aspx" target="_blank">بررسی عوامل موثر برای ایجاد انگیزه معلمان نسبت به احراز پست مدیریت مدارس از دیدگ...</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268923-بررسی-رابطه-بین-پنج-عامل-شخصیت-و-سازگاری-در-بین-زو.aspx" target="_blank">بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و سازگاری در بین زوجین</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268922-بررسی-عوامل-گرایش-به-اعتیاد-در-بین-جوانان-15-تا-25.aspx" target="_blank">بررسی عوامل گرایش به اعتیاد در بین جوانان 15 تا 25 سال</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268921-بررسی-رابطه-آگاهی-از-راهبردهای-یادگیری-خودتنظیمی-و.aspx" target="_blank">بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت...</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268920-barnamerizi-strategic-bazaryabifasle-2-roosta.aspx" target="_blank">پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ( فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی احمد ر...</a></li><li><a href="http://ogranji.ir/product-268919-بررسی-قاعده-عبور-کشتیها-در-حقوق-بین-المل-دریاها.aspx" target="_blank">بررسی قاعده عبور کشتیها در حقوق بین المل دریاها</a></li></ul></div> text/html 2016-05-28T19:03:17+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin دانلود فایل پایان نامه و پروژه http://foroushgah.mihanblog.com/post/222 <style type="text/css">#shopContainerBox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:Tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;}.lstShop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;}.lstShop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:Black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;}.lstShop,.lstShop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;}.lstShop img{border:0;}.lstShop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;}.lstShop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b34;color:White;}.prod-img img{width:100px;height:110px;}.buylink{margin-top:4px;}.buylink a{background-color:#19b0ea;color:white;border-radius:6px;text-decoration:none;padding:2px 9px 6px 9px;border:solid 1px #008cef;margin-right:2px;}.buylink a:hover{background-color:#008cef;box-shadow:0 0 5px 1px #008cef;}.clear{clear:both;}</style><div id="shopContainerBox"><div class="clear"></div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268791-فایل-اکسل-داده-های-نسبت-کیو-(Q)توبین-شرکتهای-پذیرف.aspx" target="_blank">فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته...</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-4-9-39-0-27.jpg" alt="فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93" title="فایل اکسل داده های نسبت کیو (Q)توبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 20000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268791-فایل-اکسل-داده-های-نسبت-کیو-(Q)توبین-شرکتهای-پذیرف.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268791" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268790-فایل-اکسل-داده-های-ضریب-بتا-شرکتهای-پذیرفته-شده-در.aspx" target="_blank">فایل اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سا...</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-4-9-37-53-9.jpg" alt="فایل اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93" title="فایل اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 90000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268790-فایل-اکسل-داده-های-ضریب-بتا-شرکتهای-پذیرفته-شده-در.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268790" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268789-فایل-اکسل-داده-های-آماری-متغیرهای-حسابداری-و-مالی.aspx" target="_blank">فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس او...</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-4-9-36-29-355.jpg" alt="فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93" title="فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 20000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268789-فایل-اکسل-داده-های-آماری-متغیرهای-حسابداری-و-مالی.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268789" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268788-فایل-اکسل-داده-های-آماری-شرکتهای-بورس-اوراق-بهادار.aspx" target="_blank">فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89&nbsp; (ویژه ...</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/2016-5-4-9-35-14-756.jpg" alt="فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89&nbsp; (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات)" title="فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89&nbsp; (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 10000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268788-فایل-اکسل-داده-های-آماری-شرکتهای-بورس-اوراق-بهادار.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268788" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="clear"></div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268779-پاورپوینت-راهنمای-استانداردهای-حسابداری.aspx" target="_blank">پاورپوینت راهنمای استانداردهای حسابداری</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/article.png" alt="پاورپوینت راهنمای استانداردهای حسابداری" title="پاورپوینت راهنمای استانداردهای حسابداری">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 15000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268779-پاورپوینت-راهنمای-استانداردهای-حسابداری.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268779" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268778-گزارش-کارآموزی-شركت-آبادانی-و-مسكن-الهیّه-خراسان-(.aspx" target="_blank">گزارش کارآموزی شركت آبادانی و مسكن الهیّه خراسان (سهامی خاص)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/shakhes of 1.png" alt="گزارش کارآموزی شركت آبادانی و مسكن الهیّه خراسان (سهامی خاص)" title="گزارش کارآموزی شركت آبادانی و مسكن الهیّه خراسان (سهامی خاص)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 13000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268778-گزارش-کارآموزی-شركت-آبادانی-و-مسكن-الهیّه-خراسان-(.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268778" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268776-تحلیل-روشهای-كاهش-ضریب-تمركز-تنش-با-تغییرات-شکل-هن.aspx" target="_blank">تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نر...</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار کتیا" title="تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار کتیا">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268776-تحلیل-روشهای-كاهش-ضریب-تمركز-تنش-با-تغییرات-شکل-هن.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268776" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268772-بررسی-نیاز-سنجی-كاركنان-اطلاعات-استان-خراسان-رضوی.aspx" target="_blank">بررسی نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی" title="بررسی نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 12000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268772-بررسی-نیاز-سنجی-كاركنان-اطلاعات-استان-خراسان-رضوی.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268772" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="clear"></div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268769-بررسی-زندگی-و-آثار-ناصیف-یازجی-و-بررسی-مقامات-و-دی.aspx" target="_blank">بررسی زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان" title="بررسی زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268769-بررسی-زندگی-و-آثار-ناصیف-یازجی-و-بررسی-مقامات-و-دی.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268769" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268764-بررسی-و-مقایسه-تأثیر-تمرین-های-پلایومتریکی-در-آب-و.aspx" target="_blank">بررسی و مقایسه تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان ...</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی و مقایسه تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق" title="بررسی و مقایسه تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268764-بررسی-و-مقایسه-تأثیر-تمرین-های-پلایومتریکی-در-آب-و.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268764" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268760-بررسی-معماری-مجتمع-تجاری-آرمان.aspx" target="_blank">بررسی معماری مجتمع تجاری آرمان</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی معماری مجتمع تجاری آرمان" title="بررسی معماری مجتمع تجاری آرمان">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268760-بررسی-معماری-مجتمع-تجاری-آرمان.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268760" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268759-تحقیق-بررسی-سیر-تحول-و-تطور-نقوش-محرابی.aspx" target="_blank">تحقیق بررسی سیر تحول و تطور نقوش محرابی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="تحقیق بررسی سیر تحول و تطور نقوش محرابی" title="تحقیق بررسی سیر تحول و تطور نقوش محرابی">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 12500 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268759-تحقیق-بررسی-سیر-تحول-و-تطور-نقوش-محرابی.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268759" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="clear"></div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268758-بررسی-عوامل-موثر-در-میزان-نفوذ-آبهای-زیرزمینی-به-د.aspx" target="_blank">بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی" title="بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268758-بررسی-عوامل-موثر-در-میزان-نفوذ-آبهای-زیرزمینی-به-د.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268758" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268756-بررسی-مدیریت-سازمانهای-ورزشی.aspx" target="_blank">بررسی مدیریت سازمانهای ورزشی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی مدیریت سازمانهای ورزشی" title="بررسی مدیریت سازمانهای ورزشی">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268756-بررسی-مدیریت-سازمانهای-ورزشی.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268756" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268754-بررسی-محدودیتهای-اصل-آزادی-پخش-مستقیم-برنامه-های-م.aspx" target="_blank">بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر" title="بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268754-بررسی-محدودیتهای-اصل-آزادی-پخش-مستقیم-برنامه-های-م.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268754" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268753-بررسی-جامع-محاسبات-گریدی.aspx" target="_blank">بررسی جامع محاسبات گریدی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی جامع محاسبات گریدی" title="بررسی جامع محاسبات گریدی">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268753-بررسی-جامع-محاسبات-گریدی.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268753" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="clear"></div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268751-بررسی-جامع-لیزر-و-کاربرد-آن.aspx" target="_blank">بررسی جامع لیزر و کاربرد آن</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی جامع لیزر و کاربرد آن" title="بررسی جامع لیزر و کاربرد آن">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268751-بررسی-جامع-لیزر-و-کاربرد-آن.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268751" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268750-بررسی-سیر-تحول-ستارگان-در-حوزه-علم-فیزیک.aspx" target="_blank">بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک" title="بررسی سیر تحول ستارگان در حوزه علم فیزیک">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268750-بررسی-سیر-تحول-ستارگان-در-حوزه-علم-فیزیک.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268750" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268749-بررسی-فرهنگ-تحلیلی-موضوعی-آثار-منثور-شیخ-احمد-جامی.aspx" target="_blank">بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی" title="بررسی فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268749-بررسی-فرهنگ-تحلیلی-موضوعی-آثار-منثور-شیخ-احمد-جامی.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268749" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268748-بررسی-،-طراحی-و-پیاده-سازی-سایت-با-زبانهای-برنامه.aspx" target="_blank">بررسی ، طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی ، طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب" title="بررسی ، طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268748-بررسی-،-طراحی-و-پیاده-سازی-سایت-با-زبانهای-برنامه.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268748" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="clear"></div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268744-بررسی-و-طراحی-وب-سرویس-اعلان-مشخصات-كالا.aspx" target="_blank">بررسی و طراحی وب سرویس اعلان مشخصات كالا</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی و طراحی وب سرویس اعلان مشخصات كالا" title="بررسی و طراحی وب سرویس اعلان مشخصات كالا">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268744-بررسی-و-طراحی-وب-سرویس-اعلان-مشخصات-كالا.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268744" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268743-بررسی-جامع-سیستم-فرمان-اتومبیل.aspx" target="_blank">بررسی جامع سیستم فرمان اتومبیل</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی جامع سیستم فرمان اتومبیل" title="بررسی جامع سیستم فرمان اتومبیل">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268743-بررسی-جامع-سیستم-فرمان-اتومبیل.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268743" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268742-بررسی-جامع-سیستم-ترمز-اتومبیل.aspx" target="_blank">بررسی جامع سیستم ترمز اتومبیل</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی جامع سیستم ترمز اتومبیل" title="بررسی جامع سیستم ترمز اتومبیل">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268742-بررسی-جامع-سیستم-ترمز-اتومبیل.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268742" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268741-بررسی-زمین-شناسی-و-مورفولوژی-حوزه-آبخیز-برنطین-شهر.aspx" target="_blank">بررسی زمین شناسی و ژئومورفولوژی حوزه آبخیز برنطین شهرستان رودان استان هرمزگان</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی زمین شناسی و ژئومورفولوژی حوزه آبخیز برنطین شهرستان رودان استان هرمزگان" title="بررسی زمین شناسی و ژئومورفولوژی حوزه آبخیز برنطین شهرستان رودان استان هرمزگان">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268741-بررسی-زمین-شناسی-و-مورفولوژی-حوزه-آبخیز-برنطین-شهر.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268741" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="clear"></div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268740-بررسی-جامع-خصوصیات-چینی--و-سرامیک.aspx" target="_blank">بررسی جامع خصوصیات چینی&nbsp; و سرامیک</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/thesis.png" alt="بررسی جامع خصوصیات چینی&nbsp; و سرامیک" title="بررسی جامع خصوصیات چینی&nbsp; و سرامیک">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 19000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268740-بررسی-جامع-خصوصیات-چینی--و-سرامیک.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268740" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268738-مقاله-بررسی-تاثیر-نسبت-هوا-به-سوخت-و-EGR-بر-عملکرد.aspx" target="_blank">مقاله بررسی تاثیر نسبت هوا به سوخت و EGR بر عملکرد و آلایندگی موتورهای صد در صد ...</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/article.png" alt="مقاله بررسی تاثیر نسبت هوا به سوخت و EGR بر عملکرد و آلایندگی موتورهای صد در صد گازسوز" title="مقاله بررسی تاثیر نسبت هوا به سوخت و EGR بر عملکرد و آلایندگی موتورهای صد در صد گازسوز">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 3000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268738-مقاله-بررسی-تاثیر-نسبت-هوا-به-سوخت-و-EGR-بر-عملکرد.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268738" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268737-تست-غیر-مخرب-در-لوله-های-ژنراتوربخار-با-استفاده-از.aspx" target="_blank">تست غیر مخرب در لوله های ژنراتوربخار با استفاده از پراب جریان گردابی حلقوی جهت ب...</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/article.png" alt="تست غیر مخرب در لوله های ژنراتوربخار با استفاده از پراب جریان گردابی حلقوی جهت بازرسی و مکانیابی سریع عیوب" title="تست غیر مخرب در لوله های ژنراتوربخار با استفاده از پراب جریان گردابی حلقوی جهت بازرسی و مکانیابی سریع عیوب">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 3000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268737-تست-غیر-مخرب-در-لوله-های-ژنراتوربخار-با-استفاده-از.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268737" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268736-مقاله-تحلیل-و-بهینه-سازی-سیکل-ترکیبی-(برایتون-رنکی.aspx" target="_blank">مقاله تحلیل و بهینه سازی سیکل ترکیبی (برایتون- رنکین) با استفاده از مفهوم اگزرژی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/article.png" alt="مقاله تحلیل و بهینه سازی سیکل ترکیبی (برایتون- رنکین) با استفاده از مفهوم اگزرژی" title="مقاله تحلیل و بهینه سازی سیکل ترکیبی (برایتون- رنکین) با استفاده از مفهوم اگزرژی">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 3000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268736-مقاله-تحلیل-و-بهینه-سازی-سیکل-ترکیبی-(برایتون-رنکی.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268736" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="clear"></div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268735-مقاله-بکارگیری-مدل-اغتشاشی-v2f-در-شبیه-سازی-جریان.aspx" target="_blank">مقاله بکارگیری مدل اغتشاشی v2-f در شبیه سازی جریان چگالی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/article.png" alt="مقاله بکارگیری مدل اغتشاشی v2-f در شبیه سازی جریان چگالی" title="مقاله بکارگیری مدل اغتشاشی v2-f در شبیه سازی جریان چگالی">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 3000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268735-مقاله-بکارگیری-مدل-اغتشاشی-v2f-در-شبیه-سازی-جریان.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268735" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="lstShop">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268734-مقاله-تحلیل-عددی-جریان-لزج-سه-بعدی-مافوق-صوت-توسط.aspx" target="_blank">مقاله تحلیل عددی جریان لزج سه بعدی مافوق صوت توسط روش کاهش تغییرات کل</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="prod-img">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://ogranji.ir/files/product-images/article.png" alt="مقاله تحلیل عددی جریان لزج سه بعدی مافوق صوت توسط روش کاهش تغییرات کل" title="مقاله تحلیل عددی جریان لزج سه بعدی مافوق صوت توسط روش کاهش تغییرات کل">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیمت 3000 تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="buylink">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/product-268734-مقاله-تحلیل-عددی-جریان-لزج-سه-بعدی-مافوق-صوت-توسط.aspx" target="_blank">توضیحات</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ogranji.ir/card.aspx?productid=268734" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانلود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div><div class="clear"></div></div> text/html 2016-04-29T18:05:02+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin بررسی تأثیر عارضه ی مهندس زدگی بر بهره وری در سازمان ها http://foroushgah.mihanblog.com/post/221 <a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/51364/shop_id_4241" target="" title="">بررسی تأثیر عارضه ی مهندس زدگی بر بهره وری در سازمان ها </a><div  style="font-size:11px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:40%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img2650_kb_13950210-201810_.jpg" style="border:1px solid gray">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:60%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings>  <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings></xml><![endif]--><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Bookman Old Style&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Bookman Old Style&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بررسی تأثیر عارضه یمهندس زدگی بر بهره وری </span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument>  <w:View>Normal</w:View>  <w:Zoom>0</w:Zoom>  <w:TrackMoves/>  <w:TrackFormatting/>  <w:PunctuationKerning/>  <w:ValidateAgainstSchemas/>  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>  <w:DoNotPromoteQF/>  <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>  <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>  <w:Compatibility>   <w:BreakWrappedTables/>   <w:SnapToGridInCell/>   <w:WrapTextWithPunct/>   <w:UseAsianBreakRules/>   <w:DontGrowAutofit/>   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>   <w:EnableOpenTypeKerning/>   <w:DontFlipMirrorIndents/>   <w:OverrideTableStyleHps/>  </w:Compatibility>  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  <m:mathPr>   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>   <m:brkBin m:val="before"/>   <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>   <m:smallFrac m:val="off"/>   <m:dispDef/>   <m:lMargin m:val="0"/>   <m:rMargin m:val="0"/>   <m:defJc m:val="centerGroup"/>   <m:wrapIndent m:val="1440"/>   <m:intLim m:val="subSup"/>   <m:naryLim m:val="undOvr"/>  </m:mathPr></w:WordDocument></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"  LatentStyleCount="267">  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles></xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable    {mso-style-name:"Table Normal";    mso-tstyle-rowband-size:0;    mso-tstyle-colband-size:0;    mso-style-noshow:yes;    mso-style-priority:99;    mso-style-parent:"";    mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;    mso-para-margin:0cm;    mso-para-margin-bottom:.0001pt;    mso-pagination:widow-orphan;    font-size:10.0pt;    font-family:"Times New Roman","serif";}</style><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument>  <w:View>Normal</w:View>  <w:Zoom>0</w:Zoom>  <w:TrackMoves/>  <w:TrackFormatting/>  <w:PunctuationKerning/>  <w:ValidateAgainstSchemas/>  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>  <w:DoNotPromoteQF/>  <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>  <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript>  <w:Compatibility>   <w:BreakWrappedTables/>   <w:SnapToGridInCell/>   <w:WrapTextWithPunct/>   <w:UseAsianBreakRules/>   <w:DontGrowAutofit/>   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>   <w:EnableOpenTypeKerning/>   <w:DontFlipMirrorIndents/>   <w:OverrideTableStyleHps/>  </w:Compatibility>  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>  <m:mathPr>   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>   <m:brkBin m:val="before"/>   <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>   <m:smallFrac m:val="off"/>   <m:dispDef/>   <m:lMargin m:val="0"/>   <m:rMargin m:val="0"/>   <m:defJc m:val="centerGroup"/>   <m:wrapIndent m:val="1440"/>   <m:intLim m:val="subSup"/>   <m:naryLim m:val="undOvr"/>  </m:mathPr></w:WordDocument></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"  LatentStyleCount="267">  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles></xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable    {mso-style-name:"Table Normal";    mso-tstyle-rowband-size:0;    mso-tstyle-colband-size:0;    mso-style-noshow:yes;    mso-style-priority:99;    mso-style-parent:"";    mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;    mso-para-margin:0cm;    mso-para-margin-bottom:.0001pt;    mso-pagination:widow-orphan;    font-size:10.0pt;    font-family:"Times New Roman","serif";}</style><![endif]-->&nbsp;&nbsp; &nbsp;<center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a style="padding:2px 4px;&nbsp;&nbsp; &nbsp;background:#65932A;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border:1px solid #4D7120;&nbsp;&nbsp; &nbsp;color:white;&nbsp;&nbsp; &nbsp;text-shadow:1px 1px 0 #22320E;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border-radius:2px;" href="http://arazaraz.zepo.ir/post/51364/shop_id_4241">دانلود - 20000 تومان</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="clear:both;"></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div > text/html 2016-04-29T18:04:02+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin مرده خواران http://foroushgah.mihanblog.com/post/220 <div  style="font-size:11px;"><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/51366/shop_id_4241" target="" title="">مرده خواران</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div style="width:40%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img29474_fa_13950210-204757_.jpg" style="border:1px solid gray">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:60%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<span style="font-family: Arial Black;"><span style="font-weight: bold;"></span></span><p><span style="font-family: Arial Black;"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;«مرده خواران» داستانی است جذاب و حیرت آور از «مایکل کرایتون» خالق «پارک&nbsp;ژوراسیک». کرایتون این رمان را با اقتباس از سفرنامه ابن فضلان به سرزمین اسلاوها در قرن چهارم هجری٬ و نیز افسانه کهن اروپاییِ «بیوولف» خلق کرده است. فیلم «سیزدهمین سلحشور» با بازی «آنتونیو باندراس» و «عمر شریف» بر پایه همین رمان ساخته شده است.</span></span></p><span style="font-family: Arial Black;"><span style="font-weight: bold;"></span></span><p><span style="font-family: Arial Black;"><span style="font-weight: bold;"><br></span></span></p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a style="padding:2px 4px;&nbsp;&nbsp; &nbsp;background:#65932A;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border:1px solid #4D7120;&nbsp;&nbsp; &nbsp;color:white;&nbsp;&nbsp; &nbsp;text-shadow:1px 1px 0 #22320E;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border-radius:2px;" href="http://arazaraz.zepo.ir/post/51366/shop_id_4241">دانلود - 7500 تومان</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="clear:both;"></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </div > text/html 2016-04-14T20:25:48+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای امنیت شبکه.docx http://foroushgah.mihanblog.com/post/219 <div style="font-size: 11px;"><div style="width: 40%; float: left;"><img style="border: 1px solid gray;" src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img2650_jc_13950126-234424_.jpg" alt=""></div><div style="width: 60%; float: left;"><p><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48960/shop_id_4241"> اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای امنیت شبکه.docx</a></p><p>&nbsp;</p><p><a style="padding: 2px 4px; background: #65932A; border: 1px solid #4D7120; color: white; text-shadow: 1px 1px 0 #22320E; border-radius: 2px;" href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48960/shop_id_4241">دانلود - 6700 تومان</a></p></div></div> text/html 2016-04-13T19:49:53+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin دانلود پروژه http://foroushgah.mihanblog.com/post/218 <a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48706/shop_id_4241" target="" title="">تحقیق شناخت اجتماعی</a><br><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48705/shop_id_4241" target="" title="">اصول مهندسی جنگل</a><br><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48703/shop_id_4241" target="" title="">دانلود پروپوزال علوم دامی 1</a><br><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48702/shop_id_4241" target="" title="">گزارش کار کارآموزی شرکت لوله سازی اهواز</a><br><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48701/shop_id_4241" target="" title="">تست موتور تک سیلندر بنزینی.فایل word</a><br><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48700/shop_id_4241" target="" title="">نشریه 301</a><br><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48699/shop_id_4241" target="" title="">دانلود پایان نامه حذف بهینه نویز صنعتی با استفاده از فیلترهای تک‌کاناله</a><br><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48697/shop_id_4241" target="" title="">بررسی روشهای اندازه گیری رضایت مشتری (خلاصه سمینار روانشناسی صنعتی و سازمانی)</a><br><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48696/shop_id_4241" target="" title="">نرم افزار پدیده ثروت نسخه 2016 - پولدارشدن آسان و کاملا کاربردی و عملی از طریق اینترنت</a><br><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48695/shop_id_4241" target="" title="">دانلود پروپوزال رشته برق و الکترونیک 1</a><br><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48694/shop_id_4241" target="" title="">آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی 35 ص (2</a><br><a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/48693/shop_id_4241" target="" title="">بررسی پولشویی در فقه و حقوق موضوعه</a><br> text/html 2016-04-08T21:25:25+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin 720 لغت پرکاربرد عمران http://foroushgah.mihanblog.com/post/217 <a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47729/shop_id_4241" target="" title="">720 لغت پرکاربرد عمران</a><br><br><br><div  style="font-size:11px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:40%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img27317_cb_13950120-121341_.jpg" style="border:1px solid gray">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:60%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;720 لغت پرکاربرد رشته عمران در زبان انگلیسی&nbsp;&nbsp; &nbsp;<center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a style="padding:2px 4px;&nbsp;&nbsp; &nbsp;background:#65932A;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border:1px solid #4D7120;&nbsp;&nbsp; &nbsp;color:white;&nbsp;&nbsp; &nbsp;text-shadow:1px 1px 0 #22320E;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border-radius:2px;" href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47729/shop_id_4241">دانلود - 720 تومان</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="clear:both;"></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div > text/html 2016-04-08T21:24:45+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin حل المسائل زبان تخصصی عمران http://foroushgah.mihanblog.com/post/216 <a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47745/shop_id_4241" target="" title="">حل المسائل زبان تخصصی عمران</a><br><br><br><div  style="font-size:11px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:40%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img27317_fv_13950120-122545_.jpg" style="border:1px solid gray">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:60%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;حل المسائل زبان تخصصی عمران درس یک تا 13<div>دانشکده فنی تهران</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a style="padding:2px 4px;&nbsp;&nbsp; &nbsp;background:#65932A;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border:1px solid #4D7120;&nbsp;&nbsp; &nbsp;color:white;&nbsp;&nbsp; &nbsp;text-shadow:1px 1px 0 #22320E;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border-radius:2px;" href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47745/shop_id_4241">دانلود - 500 تومان</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="clear:both;"></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div > text/html 2016-04-08T21:24:19+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin پاور پوینت آموزشی مبحث آزئوتروپ ها در شیمی http://foroushgah.mihanblog.com/post/215 <a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47766/shop_id_4241" target="" title="">پاور پوینت آموزشی مبحث آزئوتروپ ها در شیمی</a><br><br><br><div  style="font-size:11px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:40%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img28200_na_13950120-142335_.jpg" style="border:1px solid gray">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:60%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<p><span style="color: rgb(86, 75, 60); font-family: Nazanin; font-size: 24pt; mso-ascii-font-family: Nazanin; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-bidi-font-family: Nazanin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-color-index: 3; mso-font-kerning: 12.0pt; language: fa; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text2; mso-style-textfill-fill-color: #564B3C; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">یک </span><span style="color: rgb(86, 75, 60); font-family: Nazanin; font-size: 24pt; mso-ascii-font-family: Nazanin; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-bidi-font-family: Nazanin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-color-index: 3; mso-font-kerning: 12.0pt; language: fa; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text2; mso-style-textfill-fill-color: #564B3C; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">آزئوتروپ مخلوطی از 2 یا چند مایع با ترکیب درصد معینی است که تقطیر </span></p><p><span style="color: rgb(86, 75, 60); font-family: Nazanin; font-size: 24pt; mso-ascii-font-family: Nazanin; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-bidi-font-family: Nazanin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-color-index: 3; mso-font-kerning: 12.0pt; language: fa; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text2; mso-style-textfill-fill-color: #564B3C; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;"><br></span></p><p><span style="color: rgb(86, 75, 60); font-family: Nazanin; font-size: 24pt; mso-ascii-font-family: Nazanin; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-bidi-font-family: Nazanin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-color-index: 3; mso-font-kerning: 12.0pt; language: fa; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text2; mso-style-textfill-fill-color: #564B3C; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">معمولی هیچ تاثیری روی این مخلوط ندارد. </span></p><p><span style="color: rgb(86, 75, 60); font-family: Nazanin; font-size: 24pt; mso-ascii-font-family: Nazanin; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-bidi-font-family: Nazanin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-color-index: 3; mso-font-kerning: 12.0pt; language: fa; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text2; mso-style-textfill-fill-color: #564B3C; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;"><br></span></p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a style="padding:2px 4px;&nbsp;&nbsp; &nbsp;background:#65932A;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border:1px solid #4D7120;&nbsp;&nbsp; &nbsp;color:white;&nbsp;&nbsp; &nbsp;text-shadow:1px 1px 0 #22320E;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border-radius:2px;" href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47766/shop_id_4241">دانلود - 2000 تومان</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="clear:both;"></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div > text/html 2016-04-08T21:23:50+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin قله های کسب و کار آنلاین http://foroushgah.mihanblog.com/post/214 <a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47767/shop_id_4241" target="" title="">قله های کسب و کار آنلاین</a><br><br><br><div  style="font-size:11px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:40%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img10510_cb_13950120-142557_.jpg" style="border:1px solid gray">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:60%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;کتاب قله های کسب و کار انلاین اگر می خواهید در کسب و کار انلاین خود موفق باشید این کتاب و روش هایش را بخوانید با این کتاب می توانید حتما در تجارت الکترونیک موفق شوید و اتمینان کامل به شما می دهم<br><br><h1>توجه توجه!! <br></h1><h3>قیمت اصلی این کتاب 25000هزار تومن است اما ما این کتاب را به قیمت 1500تومن به فروش میرسانیم <br></h3><p>تعداد صفحات 23<br></p><br><p dir="RTL">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>کسب و کار اینترنتی</strong>! حدوداً ۲ سالی‌ میشود که این کلمه بر سر زبان‌ها افتاده است و اینقدر به جلو رفتیم که من با کمال تعجب چندی پیش در یکی‌ از ویدیو‌هایی‌ که در فضای اینترنت به اشتراک گذاشته بودند، دیدم که در رسانه ملی‌ هم در مورد نحوه کسب و کار اینترنتی صحبت میکردند، به شدت به وجد آمدم و از خوشحالی‌ در پوست خودم نمی‌گنجیدم که چقدر فضا پیشرفت کرده است و راه‌های صحیح کسب در آمد از اینترنت جدی گرفته شده اند و&nbsp;حتی در رسانه ملی‌ از آن صحبت میشود، اما چند دقیقه‌ای نگذشت که اخم‌هایم بر هم رفت، چرا که تعریف مناسبی از این بستر در برنامه تلویزیونی ندیدم ، اما باز هم به این بسنده نکردم و با جستجوی طاقت فرسا در اینترنت برنامه کامل آن شبکه را پیدا کردم اما باز هم نظرم بدتر شد، چرا که می‌خواستم داد بزنم، کسب و کار اینترنتی به منزله‌ی راه اندازی یک فروشگاه در دنیای اینترنت نیست!&nbsp;</p><p dir="RTL">&nbsp;&nbsp; &nbsp;در این کتاب کوتاه و به اصطلاح مختصر و مفید قصد دارم گریزی برای رسیدن به&nbsp;موفقیت و پیشی گرفتن از دیگر رقبا در زمینه ی کسب و کار آنلاین بزنم و با هم گام به گام، المان هایی که باعث بهبودی مارکتینگ میشود را بررسی و مرور کنیم تا در کوتاه ترین زمان ممکن از وبسایت خود کسب درآمد کنیم ...</p><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a style="padding:2px 4px;&nbsp;&nbsp; &nbsp;background:#65932A;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border:1px solid #4D7120;&nbsp;&nbsp; &nbsp;color:white;&nbsp;&nbsp; &nbsp;text-shadow:1px 1px 0 #22320E;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border-radius:2px;" href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47767/shop_id_4241">دانلود - 1500 تومان</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="clear:both;"></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div > text/html 2016-04-08T21:23:18+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin خودآموز خط اوستایی (دین دبیره) http://foroushgah.mihanblog.com/post/213 <a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47768/shop_id_4241" target="" title="">خودآموز خط اوستایی (دین دبیره)</a><br><br><br><div  style="font-size:11px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:40%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img28243_ek_13950120-142736_.jpg" style="border:1px solid gray">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:60%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;خودآموز کامل خواندن و نوشتن با دبیره (رسم الخط) اوستایی&nbsp;<div><br></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a style="padding:2px 4px;&nbsp;&nbsp; &nbsp;background:#65932A;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border:1px solid #4D7120;&nbsp;&nbsp; &nbsp;color:white;&nbsp;&nbsp; &nbsp;text-shadow:1px 1px 0 #22320E;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border-radius:2px;" href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47768/shop_id_4241">دانلود - 3000 تومان</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="clear:both;"></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div > text/html 2016-04-08T21:21:47+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin بنر لایه باز شهادت امام محمد باقر(ع) http://foroushgah.mihanblog.com/post/212 <a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47770/shop_id_4241" target="" title="">بنر لایه باز شهادت امام محمد باقر(ع)</a><br><br><br><div  style="font-size:11px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:40%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img16411_jv_13950120-143921_.jpg" style="border:1px solid gray">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:60%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;بنر لایه باز متناسب برای شهادت امام محمد باقر (ع)<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a style="padding:2px 4px;&nbsp;&nbsp; &nbsp;background:#65932A;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border:1px solid #4D7120;&nbsp;&nbsp; &nbsp;color:white;&nbsp;&nbsp; &nbsp;text-shadow:1px 1px 0 #22320E;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border-radius:2px;" href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47770/shop_id_4241">دانلود - 3000 تومان</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="clear:both;"></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div > text/html 2016-04-07T09:58:22+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin پروژه پاورپوینت معماری دیجیتال http://foroushgah.mihanblog.com/post/211 <a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47655/shop_id_4241" target="" title="">پروژه پاورپوینت معماری دیجیتال</a><br><br><div  style="font-size:11px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:40%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img28148_ax_13950118-153333_.png" style="border:1px solid gray">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:60%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;پروژه پاورپوینت معماری دیجیتال<div>شامل مطالب و عکس</div><div><br></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a style="padding:2px 4px;&nbsp;&nbsp; &nbsp;background:#65932A;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border:1px solid #4D7120;&nbsp;&nbsp; &nbsp;color:white;&nbsp;&nbsp; &nbsp;text-shadow:1px 1px 0 #22320E;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border-radius:2px;" href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47655/shop_id_4241">دانلود - 3000 تومان</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="clear:both;"></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div > text/html 2016-04-07T09:57:50+01:00 foroushgah.mihanblog.com admin admin عوامل موثر زمین شناسی بر تعیین عملكرد ماشین آلات http://foroushgah.mihanblog.com/post/210 <a href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47657/shop_id_4241" target="" title="">عوامل موثر زمین شناسی بر تعیین عملكرد ماشین آلات</a><br><br><br><div  style="font-size:11px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:40%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<img src="http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img28145_cz_13950118-154151_.jpg" style="border:1px solid gray">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="width:60%;float:left">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a style="padding:2px 4px;&nbsp;&nbsp; &nbsp;background:#65932A;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border:1px solid #4D7120;&nbsp;&nbsp; &nbsp;color:white;&nbsp;&nbsp; &nbsp;text-shadow:1px 1px 0 #22320E;&nbsp;&nbsp; &nbsp;border-radius:2px;" href="http://arazaraz.zepo.ir/post/47657/shop_id_4241">دانلود - 5000 تومان</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</center>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<div style="clear:both;"></div>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div >